Elite steel

s.r.o.

Get Adobe Flash player

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELITE STEEL s.r.o. (dále jen „Všeobecné podmínky“) – platné od 1.1.2014

I. Působnost Všeobecných podmínek, uzavírání jednotlivých smluv

1. Tyto Všeobecné podmínky platí ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), pro všechny současné a také budoucí kupní smlouvy a přiměřeně i pro jiné smlouvy a výkony včetně poradenské a informační činnosti, v jejichž rámci vystupuje společnost ELITE STEEL s.r.o. jako prodávající (dodavatel). Použití obchodních podmínek kupujícího (odběratele) je tímto vyloučeno.

2. Nabídky prodávajícího jsou pouze indikativní a nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Za návrh na uzavření smlouvy se považuje výhradně písemná objednávka kupujícího. K uzavření jednotlivé smlouvy dochází až na základě písemného přijetí (potvrzení) objednávky kupujícího ze strany prodávajícího formou tzv. Potvrzení zakázky – kupní smlouva. Uzavřené smlouvy a jiné dohody, zejména vedlejší ujednání a přísliby, které byly učiněny ústně, jsou závazné pouze tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.

3. V případě pochybností se pro výklad právních jednání (úkonů) použije příslušného ustanovení občanského zákoníku a podpůrně i ustanovení mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek (INCOTERMS, 2010).

 

II. Ceny

1. Nebude-li v jednotlivém případě sjednáno jinak, platí ceny a podmínky podle ceníku prodávajícího, aktuálně platného při uzavření smlouvy.

2. Kupní cenou se rozumí kupní cena za zboží odebrané ze závodu nebo ze skladu, nebylo-li dohodnuto jinak. K této ceně se připočte částka odpovídající aktuální výši zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit přepravné dle svého ceníku, nebo ceníku třetí osoby, kterou prodávající využije při přepravě (tj. ceníku přepravce), platného v den dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Všechny případné další náklady (poplatky, cla aj.), které nejsou v ceníku výslovně zahrnuta do ceny přepravného, nese kupující, pokud není dohodnuto jinak.

4. Za zboží dle těchto Všeobecných podmínek se považuje i dodávaný nezpracovaný materiál.

 

III. Platební podmínky

1. Platby/úhrady ceny budou prováděny bez odpočtu skonta. Za den úhrady se považuje den, kdy prodávající může příslušnou částkou disponovat, tj. zásadně, kdy byla příslušná částka připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

2. Reeskontní směnky prodávající přijímá za účelem zaplacení pouze tehdy, bylo-li to výslovně sjednáno. Právní poměry směnek se řídí zákonem směnečným a šekovým, č. 191/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny je oprávněn prodávající účtovat veškeré související poplatky a zákonné úroky z prodlení a to od prvého dne prodlení. Tím není nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

4. V případě nezaplacení kupní ceny a prodlení kupujícího s úhradou ceny, je prodávající oprávněn zakázat další zcizení a zpracování dodaného zboží. Dále je prodávající oprávněn převzít si dodané zboží zpět, popřípadě vstoupit po dohodě do provozních prostor kupujícího, a zboží si odebrat zpět

5. Právní následky, uvedené v odst. 4. tohoto článku, může kupující odvrátit poskytnutím jistoty ve výši ohroženého nároku prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn započíst si prohlášením veškeré pohledávky, které má vůči kupujícímu. Prohlášením lze započíst pohledávky i peněžité proti nepeněžitým, popř. rovněž pohledávky splatné proti nesplatným. Předmětem zápočtu nemohou být pohledávky, které považuje jedna ze stran za sporné, pokud tuto skutečnost sdělila bez zbytečného odkladu po oznámení započtení druhé smluvní straně.

 

IV. Dodání a převzetí zboží

1. Zboží je prodávající povinen dodat ve lhůtě, která je ve smlouvě určena, nebo která je určena způsobem stanoveným ve smlouvě. Dodací lhůty počínají běžet dnem přijetí potvrzení zakázky prodávajícím, avšak ne dříve, než budou upřesněny všechny související podrobnosti objednávky a vydána všechna potřebná povolení.

2. Zboží je včas dodáno, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží ze závodu nebo ze skladu prodávajícího.

3. Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Závazek prodávajícího je splněn také včas, bylo-li umožněno prvnímu přepravci převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění prodávajícího nedošlo.

4. Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, není-li písemně dohodnuto jinak.

5. Určil-li prodávající trasu, dopravní prostředky nebo dopravce a zboží nebylo odesláno, může prodávající postupovat podle čl. IV. odst. 12.

6. Nebude-li možné přepravu uskutečnit na předpokládané trase a v předpokládaném termínu bez zavinění prodávajícího, je prodávající oprávněn přepravit zboží po jiné trase a do jiného místa určení, vzniklé náklady uhradí kupující. Kupujícímu bude dána možnost se předem vyjádřit.

7. Prodávající neodpovídá za opožděné či neuskutečněné dodání zboží v důsledku zavinění subdodavatelů, pokud škodu nezpůsobil sám úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

8. Dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou je kupující v prodlení s potřebnou součinností, nemůže-li prodávající v důsledku takového prodlení dodat zboží řádně a včas.

9. Dostane-li se prodávající do prodlení, může kupující po uplynutí přiměřené lhůty, stanovené prodávajícím, od smlouvy odstoupit, pokud nebylo zboží v této lhůtě dodáno.

10. 10. Kupující je povinen převzít zboží v závodě či ve skladu prodávajícího bez odkladu po výzvě k převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen převzít zboží bez zbytečného odkladu po dopravení zboží do místa určení.

11. Jestliže je kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo se zaplacením ceny v případech, kdy dodání zboží a zaplacení ceny se má uskutečnit současně, může prodávající skladovat zboží na náklady kupujícího a zadržovat toto zboží, dokud kupující neuhradí kupní cenu a vzniklé náklady.

12. Události způsobené vyšší mocí opravňují prodávajícího posunout termín dodávky o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které prodávajícímu dodávku podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek energie a surovin, přírodní vlivy), jakož i překážky na komunikacích, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti u prodávajícího, v závodě dodavatele nebo u subdodavatele.

13. Prodávající je oprávněn k dílčím dodávkám v předpokládaném rozsahu.

14. U smluv, jejichž předmětem jsou opakující se dodávky, musí být objednávky a specifikace dle druhů předány v přibližně stejných objemech připadajících na jeden měsíc, v opačném případě je prodávající oprávněn určit množství i druh podle rozumného uvážení. Bude-li smluvně určené množství na základě jednotlivých objednávek překročeno, je prodávající oprávněn, nikoli však povinen, k dodání přebytku. Přebytek může prodávající fakturovat za cenu platnou v době objednávky resp. v době dodání.

 

V. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména po úplném zaplacení kupní ceny (dále jen zboží s výhradou).

2. Pokud kupující zpracuje dodané zboží s výhradou, popřípadě ho smísí, či sloučí s cizí věcí, je prodávající majitelem spoluvlastnického podílu k této nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k hodnotě cizí věci. Takový spoluvlastnický podíl se považuje také za zboží s výhradou. Úplným zaplacením kupní ceny přechází spoluvlastnický podíl prodávajícího na kupujícího.

3. Kupující postupuje prodávajícímu veškeré peněžité pohledávky vůči třetím osobám plynoucí ze zcizení zboží s výhradou, a to okamžikem vzniku pohledávky.. Tyto postoupené pohledávky slouží prodávajícímu jako zajištění a jsou po splnění všech povinností kupujícího vyplývajících z této smlouvy automaticky postoupeny zpět na kupujícího. V případě zcizení zboží, na němž má prodávající spoluvlastnický podíl podle čl. V. odst. 2., platí postoupení pohledávky ve výši tohoto spoluvlastnického podílu.

4. Přesáhne-li celková jmenovitá hodnota stávajícího zajištění o více než 10 procent celkovou hodnotu zajištěné pohledávky, je prodávající na žádost kupujícího povinen vzdát se části zajištění dle své volby.

5. Kupující je oprávněn vymáhat postoupené pohledávky ze zcizení zboží s výhradou až do odvolání prodávajícím. Práva na odvolání použije prodávající pouze v případě prodlení kupujícího s úhradou ceny. Kupující je přitom povinen na žádost prodávajícího své zaměstnance okamžitě informovat o postoupení pohledávky - neučiní-li to prodávající - a předat prodávajícímu veškeré informace a podklady, potřebné k vymáhání pohledávky.

6. Nedojde-li k postoupení pohledávek podle čl. V. odst. 4., je kupující k postoupení pohledávek vůči třetím osobám plynoucích ze zcizení zboží s výhradou - včetně jejich prodeje na bankovní factoring - oprávněn jen s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

7. Kupující musí neodkladně informovat prodávajícího o zastavení nebo jiném omezení pohledávky ve prospěch třetích osob.

8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

 

VI. Jakost, rozměry, hmotnost

1. Pokud nebylo písemně sjednáno předem jinak řídí se jakost, tolerance rozměru a ostatní technické podmínky dle platného znění EN. Nejsou-li tyto k dispozici, platí obchodní zvyklosti.

2. Zboží bude dodáno bez obalu a bez antikorozní ochrany. Pokud je to obchodní zvyklost, dodá prodávající zboží v obalech. V takovém případě zajistí prodávající obaly, ochranné prostředky a přepravní pomocné prostředky na náklady kupujícího. Obalový materiál, ochranné a přepravní pomocné prostředky nebudou vráceny zpět, pokud nebude sjednáno jinak.

3. Pro dodávky z vlastních skladů je dle obchodních zvyklostí pro stanovení hmotnosti zboží používána specifická hmotnost oceli 8 kg/dm3 vztažená na jmenovité rozměry zboží. Pro přímé prodeje platí hmotnost uvedená výrobcem – dodavatelem. Nedotčena zůstává hmotnost brutto s obalem a netto bez obalu, obvyklá v ocelářském průmyslu v EU. Počet kusů plechů, výpalků, výrobků apod., uvedených v potvrzení o přepravě, je vzhledem ke zboží dle hmotnosti informativní. Jestliže se neprovádí zvážení jednotlivých kusů zboží, je směrodatná vždy celková hmotnost zásilky. V takovém případě se rozdíl v celkové hmotnosti zboží a sumou hmotnosti jednotlivých kusů zboží rozdělí v odpovídajícím poměru na jednotlivé kusy zboží. V případě prodeje jiných druhů zboží než jsou tyčová ocel (bezešvé trubky, svařované trubky, válcovaný drát, betonářská ocel, výpalky, profily apod.) je zboží dodáváno v měrných jednotkách obvyklých pro tyto druhy zboží (m,ks,kg).

 

VII. Prohlídka zboží

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Má-li být zboží odesláno, je kupující povinen učinit prohlídku zboží až po dopravení zboží do místa určení. Jestliže kupující neprovede prohlídku zboží s odbornou péčí a včas, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, bez ohledu na to, že zboží mělo tyto vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

 

VIII. Odpovědnost za vady

1. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady jen v případě, že podá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy:

  • vady zjistil
  • při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je povinen uskutečnit podle bodu VII.
  • vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče

 

Zjevné vady mohou být uplatněny nejpozději do 7 dnů od dodání zboží kupujícímu.

1. Zjistí-li kupující vady na zboží, musí ihned zanechat zpracovávání zboží.

2. Má-li zboží vady, které představují podstatné porušení smlouvy, je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží, nebo opravu zboží. Pokud tak prodávající neučiní, má kupující právo na snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

3. Neposkytne-li kupující prodávajícímu neprodleně potřebnou součinnost a reálnou možnost přesvědčit se o zjištěných vadách zboží a neposkytne-li na požádání neprodleně reklamované zboží nebo vzorky tohoto zboží, zanikají veškeré jeho nároky, vyplývající z odpovědnosti za vady.

4. U zboží, které bylo prodáno jako vyřazené např. bez atestové dokumentace, nemá kupující vzhledem k uvedeným vlastnostem a vlastnostem, se kterými se dá obvykle počítat, žádné nároky vyplývající z obecné odpovědnosti za vady či ze záruky. Pro takové zboží platí, že se prodává úhrnkem („jak stojí a leží“).

5. Za opravy zboží odpovídá prodávající ve stejném rozsahu, jako za dodané zboží.

 

IX. Všeobecné omezení odpovědnosti za vady a promlčení

1. Není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, nese prodávající odpovědnost za škodu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného jednání či hrubé nedbalosti. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje - kromě případu úmyslného jednání a jednání v hrubé nedbalosti - na takové škody, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat či na něž je kupující pojištěn nebo obvykle může být pojištěn.

2. Veškeré nároky se promlčují v zákonem stanovených promlčecích dobách.

 

X. Místo plnění, místo soudní příslušnosti a rozhodné právo

1. Místem plnění je při dodání ze závodu dodací závod prodávajícího, jinak sklad. Má-li být zboží odesláno, je místem plnění místo předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

2. Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 DIČ: CZ27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany sjednaly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly na RŘ ve formě on-line, kdy je řízení vedeno v prostředí sítí elektronických komunikací; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem ("SF"). Místem uložení SF a konání RŘ je Brno. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb, kdy může doručovat na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz. Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy.

3. Pro všechny právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se použije právní řád České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvy o promlčení při mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.

 

Odkaz:

INCOTERMS, 2010 http://www.icc-cr.cz/cs


KDE NÁS NAJDETE

 

AKTUALITY

20.5.2015 - spuštěny nové stránky 

KONTAKT

ELITE STEEL s.r.o.
Frýdecká 126
739 61 Třinec
TEL: (+420) 734 254 002